Olkoon 13 ja 273 kahden luvun Hcf ja Lcm vastaavasti, ja jos yksi niistä on pienempi kuin 140 ja suurempi kuin 60. Mikä sitten on tämä luku? (2024)

1. Olkoon 13 ja 273 kahden luvun HCF ja LCM, ja jos ...

 • Olkoon 13 ja 273 kahden luvun HCF ja LCM, ja jos toinen niistä on pienempi kuin 140 ja suurempi kuin 60, niin mikä se luku on? Kysyi...

 • Accenturen numeeristen kykykysymysten ratkaisu - Olkoon 13 ja 273 kahden luvun HCF ja LCM, ja jos toinen niistä on pienempi kuin 140 ja suurempi kuin 60, niin mikä se luku on?

2. Olkoon 13 ja 273 kahden luvun HCF ja LCM... - Helppo opetusohjelma

 • Olkoon 13 ja 273 kahden luvun HCF ja LCM, ja jos toinen niistä on pienempi kuin 140 ja suurempi kuin 60, niin mikä se luku on? 121.

 • ans: 91 koekysymystä ja vastaus. Sijoituspaperi IBM Olkoon 13 ja 273 kahden luvun HCF ja LCM, ja jos toinen niistä on pienempi kuin 140 a) 121 b) 91 c) 75

3. Olkoon 13 ja 273 kahden luvun hcf ja lcm vastaavasti ja jos

 • 5. lokakuuta 2019 · Olkoot 13 ja 273 kahden luvun HCF ja LCM, ja jos toinen niistä on pienempi kuin 140 ja suurempi kuin 60, mikä on se...

 • Keskustele H.C.F:stä ja L.C.M-let 13 ja 273 ovat kahden luvun hcf ja lcm, ja jos yksi niistä on alle 140 a soveltuvuuskysymyksiä keskustelupalstalla, lue vastaukset, lähetä vastauksesi ja saat vierailijoiden arvioita.

4. [Ratkaistu] Kahden eri luvun HCF ja LCM, jotka molemmat ovat suurempia kuin 1

[Solved] The HCF and LCM of two different numbers both greater than 1

5. Jos H.C.F. kahdesta numerosta (kumpikin suurempi kuin 13 ) on 13 ja ... - Toppr

 • Jos H.C.F. kahdesta numerosta (kumpikin suurempi kuin 13) on 13 ja L.C.M. on 273, niin mikä on lukujen summa? A. 288. B. 290. C. 130. D. 286.

 • Klikkaa tästä👆 saadaksesi vastauksen kysymykseesi ✍️ Jos H.C.F. kahdesta luvusta (kumpikin suurempi kuin 13) on 13 ja L.C.M. on 273, niin mikä on lukujen summa?

If the H.C.F. of two numbers (each greater than 13 ) be 13 and ... - Toppr

6. Kahden luvun HCF ja LCM ovat vastaavasti 13 ja 455. Jos yksi...

 • Kahden luvun HCF ja LCM ovat vastaavasti 13 ja 455. Jos jokin numeroista on välillä 75 ja 125, niin luku on. A. 78. B. 91. C. 104. D. 117.

 • Klikkaa tästä👆 saadaksesi vastauksen kysymykseesi ✍️ Kahden luvun HCF ja LCM ovat vastaavasti 13 ja 455. Jos jokin numeroista on välillä 75 ja 125, niin luku on

The HCF and LCM of two numbers are 13 and 455, respectively. If one of ...

7. Jos kahden luvun H.C.F (kumpikin suurempi kuin 13) on 13… - YouTube

 • Puuttuu: anna 140

 • Jos kahden luvun (kukin raastin kuin 13) H.C.F on 13 ja L.C.M 273, niin lukujen summa on ?(A) 286(B) 130(C) 288(D) 290

If the H.C.F of two numbers (each grater than 13) be 13 ... - YouTube

8. Kahden luvun HCF ja LCM ovat vastaavasti 13 ja 455. Jos yksi

 • Julkaistu: 21.7.2023

 • Kahden luvun HCF ja LCM ovat vastaavasti 13 ja 455. Jos jokin luvuista on välillä 75 ja 125, nämä luvut ovat:

The HCF and LCM of two numbers are 13 and 455 respectively. If one of

9. Accenture edellisen sijoittelun kysymykset - 3 - CampusGate

 • 4. Olkoot 13 ja 273 kahden luvun HCF ja LCM, ja jos toinen niistä on pienempi kuin 140 ja suurempi kuin 60, niin mikä se luku on?

 • Soveltuvuuskysymykset ratkaisuineen. HR-haastattelukysymykset ja vastaukset. Täyspitkät valetestit TCS:lle ja muille IT-yrityksille.

Accenture previous placement questions - 3 - CampusGate

10. GCF-laskin (suurin yhteinen tekijä)

 • 5. kesäkuuta 2023 · Ne kaikki kannattaa tuntea, jotta voit päättää kumman haluat: Tekijäluettelon käyttäminen;; Lukujen alkulukujako;; Euklidinen...

 • GCF-laskin auttaa sinua löytämään suurimman yhteisen tekijän joukon numeroiden välillä.

GCF Calculator (Greatest Common Factor)

11. Kahden luvun HCF ja LCM ovat - 33 - ja - 264 - BYJU'S

 • Kahden luvun HCF ja LCM ovat vastaavasti 33 ja 264. Kun ensimmäinen luku jaetaan kokonaan kahdella, osamäärä on 33, toinen luku on.

 • Kahden luvun HCF ja LCM ovat vastaavasti 33 ja 264. Kun ensimmäinen luku jaetaan kokonaan kahdella, osamäärä on 33, toinen luku on

The HCF and LCM of two numbers are - 33 - and - 264 - BYJU'S

12. Hcf 70 ja 273

 • Hcf 70 ja 273 WebHighest Common Factor 70,75,434,974 käyttäen Euklidin algoritmia. Vaihe 1: Koska 75 > 70, käytämme jakolemmaa 75:een ja 70:een saadaksemme.

13. Suhde H.C.F. ja L.C.M. |Korkein yhteinen tekijä

 • Jos yksi luku on toisen kerrannainen, kerrannainen on niiden L.C.M.. L.C.M. kahden tai useamman luvun määrä ei voi olla pienempi kuin jokin annetuista luvuista.

 • Kahden luvun suurimman yhteiskertoimen (H.C.F.) ja pienimmän yhteiskerran (L.C.M.) tulo on yhtä suuri kuin kahden luvun tulo, eli H.C.F. × L.C.M. = Ensimmäinen luku × Toinen luku tai, LCM × HCF = Kahden annetun luvun tulo

Relationship between H.C.F. and L.C.M. |Highest Common Factor

14. [PDF] OTSIKKO HUOMAUTUS Pöytälaskimet - ERIC

 • järjesti kurssin sisällön uudelleen sen alun perin ainutlaatuisesta ongelmanratkaisusta teksti-työkirjamuotoon. Sivu 4. Tuntui, että opiskelijat tarvitsivat...

15. [PDF] CBSE NCERT Solutions for Class 8 Mathematics, Luku 1

 • 2(A) Kun noppaa heitetään, lopputulokset tapahtumasta saada luku, joka on suurempi kuin ... Jos jaamme tämän luvun 13:lla, luvusta tulee täydellinen neliö...

16. [PDF] luokka 7. MATH.pdf - S.D. Mallikoulu, Mandi Gobindgarh

 • Kahden rupian kolikoiden määrä on kaksinkertainen viiden rupian kolikoiden lukumäärään verrattuna. ... Kuinka paljon Mohsina teki maalin? Vastaukset. 1. (i) 140. (ii) 10. 2. (i) Varpuset: 104 ...

Olkoon 13 ja 273 kahden luvun Hcf ja Lcm vastaavasti, ja jos yksi niistä on pienempi kuin 140 ja suurempi kuin 60. Mikä sitten on tämä luku? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 6325

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.